To nowe, jednorazowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. Przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia, jest to tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady, będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. z 2020 r.
 • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. z 2021 r.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

 • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł

Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Szczegółowe informacje na temat ewidencji dostępne są na stronie:

https://www.jaworzyna.net/aktualnosci/2022/1/zloz-...

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022 r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3 (pokój nr 6, parter) od dnia 10 stycznia 2022 r.
w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek – 8:00 – 12:00,
 • środa – nieczynne
 • czwartek, piątek – 12:00 – 15:00.

za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu ePUAP - https://epuap.gov.pl

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania, strony internetowej OPS: www.jaworzynaslaska.naszops.pl lub www.jaworzyna.net.

Wersja papierowa będzie dostępna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej od dnia 10 stycznia.