Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych Przejdź do podstrony deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska

Urząd Miasta Jaworzyna Śląska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-11-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • transmisje audiowizualne;
 • treść nietekstowa;
 • zamieszczone filmy nie posiadają audiodeskrypcji;
 • zamieszczone w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • zamieszczone załączniki w formie skanów.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Halik.
 • E-mail: informatyk@jaworzyna.net
 • Telefon: +48 74 85 88 2 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Jaworzyna Śląska
 • Adres: ul. Wolności 9
  58-140 Jaworzyna Śląska
 • E-mail: urzad@jaworzyna.net
 • Telefon: +48 74 85-88-230

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Wolności.

Do wejścia prowadzą: schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Budynek: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Powstańców 3.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.