Wszyscy właściciele domów i mieszkań muszą złożyć deklarację o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Mają na to 12 miesięcy, licząc od 1 lipca 2021r. 

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Zgodnie z ustawą muszą oni złożyć deklarację o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. 

Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku.

Można ją złożyć elektronicznie na stronie www.zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

Czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy (licząc od 1 lipca 2021 r.) w przypadku budynków już istniejących  oraz 14 dni w przypadku budynków, w których źródło ciepła/ spalania paliw zostało uruchomione po 1 lipca 2021r.

Celem powstania bazy CEEB jest zebranie informacji, które pozwolą na podjęcie skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, który będzie stanowić dochód własny gminy.

Deklaracja oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://zone.gunb.gov.pl/

Kontakt do pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej w sprawie deklaracji:

Aleksandra Besser: tel. 748489238 – w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych i domów

Karolina Ślęk: tel. 74 66 33 170 – w przypadku mieszkań socjalnych i komunalnych