W dniu 20.12.2021 r. Gmina Jaworzyna Śląska podpisała z Centrum Projektów Polska Cyfrowa działającym w imieniu Skarbu Państwa umowę o powierzenie grantu o numerze 1045/1/2021 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa danych oraz urządzeń znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.  W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie serwerowni oraz specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do poprawienia cyberbezpieczeństwa w zakresie usług publicznych.  Projekt przyczynia się do realizacji V osi priorytetowej POPC, celu działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, realizującego Cel szczegółowy 9 POPC: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W związku z tym projekt przyczynia się do realizacji celu POPC „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju”.

Dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 304 758,20 zł.