Do 31 maja można składać wnioski w konkursie „Na dobry początek”, realizowanym przez Fundację BGK. Dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci z miejscowości liczących do 25 tys. mieszkańców na zajęcia edukacyjne dla dzieci z małych gmin otrzyma 30 najlepszych projektów.

W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego, biblioteki publiczne, domy kultury, fundacje oraz stowarzyszenia. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego przez grantobiorcę.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu związanego z realizacją projektu, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli (jego koszt nie może przekraczać 4 tys. zł brutto), opłacenie koordynatora projektu.

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza ścieżka dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej w wieku 3-9 lat i powinna polegać na wprowadzeniu nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju.

Druga ścieżka obejmuje dzieci w wieku 2-5 lat nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej i jej celem jest umożliwienie im dostępu do edukacji.

Wnioski konkursowe należy składać za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl w terminie do 31 maja.