Zima zbliża się nieubłaganie. W najbliższych dniach prognozowane są opady śniegu i ujemne temperatury. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o ciążących na właścicielach obiektów obowiązkach.

- W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominam, że przepis art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane stanowi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne, w tym opady śniegu, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – informuje Barbara Rajca, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy. - Biorąc powyższe pod uwagę, apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia w/w czynników oddziaływujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz zwisających sopli. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku. Ponadto przypominam, o konieczności zapewnienia odpowiedniej wentylacji w obiektach budowlanych, w tym wentylacji nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach z urządzeniami ogrzewczymi, w celu zagwarantowania prawidłowej pracy kotłów i prawidłowego użytkowania pomieszczeń z kotłami grzewczymi.

Ponadto, właściciele lub zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzić co najmniej dwa razy w ciągu roku obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego obiektu przed i po okresie zimowym, tj. w terminach: do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku.

Kontrole okresowe powinny wykonywać na zlecenie właścicieli lub zarządców osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a więc legitymujące się uprawnieniami budowlanymi
w odpowiedniej specjalności.

Podczas kontroli należy sprawdzić stan techniczny:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych).

- Każda z osób dokonujących kontroli w wyżej wymienionym zakresie (indywidualnymi zawiadomieniami lub wspólnym wszystkich osób dokonujących kontroli) ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli, podając termin kontroli, adres, właściciela obiektu, powierzchnię zabudowy oraz przeznaczenie obiektu. Niespełnienie wyżej wymienionego obowiązku zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny – dodaje Barbara Rajca.