W związku z rosnącym zainteresowaniem wymianą źródeł ciepła na niskoemisyjne rozpoczęło się tworzenie ewidencji emisyjności budynków. Mieszkańcy gminy Jaworzyna Śląska mają obowiązek wypełnić deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz dodatkowo ankietę o sposobie ogrzewania. Na wypełnienie deklaracji mają czas do 1 lipca 2022, ankiety – do 28 lutego 2022 roku. CEEB jest ogólnopolską ewidencją, natomiast ankiety są obligatoryjne dla mieszkańców gmin, które przystąpiły do nowego Sub-Regionalnego Programu Modernizacji Budynków. Złożenie ankiety jest o tyle istotne, że daje szansę uzyskania przez gminę dodatkowych funduszy na dotacje dla mieszkańców do wymiany pieca oraz termomodernizacji budynków ze środków innych niż dotychczas dostępnych.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych. Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku. Zarządca budynku jest zobowiązany zgłosić wspólne dla całego budynku źródło ciepła, natomiast jeżeli w lokalu mieszkalnym jest indywidualne źródło ciepła (np. piec na paliwo stałe, kocioł gazowy bądź kominek), to taką deklarację właściciel lokalu musi złożyć samodzielnie.

W przypadku budynków wielorodzinnych, które mają jedno wspólne źródło ciepła dla całego budynku, obowiązek ten powinien wypełnić zarządca. Termin składania deklaracji mija 30 czerwca 2022r.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej – link do złożenia deklaracji w formie elektronicznej: https://zone.gunb.gov.pl/

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9.

Deklaracja CEEB

Deklaracja CEEB niezamieszkałe

Szczegółowe informacje na temat bazy CEEB można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Celem powstania bazy CEEB jest zebranie informacji, które pozwolą na podjęcie skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Za niezłożenie deklaracji wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, który będzie stanowić dochód własny gminy.

Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków

To nowy regionalny program, do którego przystąpiła Gmina Jaworzyna Śląska. Jego celem jest wymiana wysokoemisyjnych kotłów oraz poprawa stanu energetycznego budynków, w powiązaniu z możliwością uzyskania dofinansowania na ten cel.

Zarządcy oraz właściciele lokali mieszkalnych, jak również właściciele domów jednorodzinnych proszeni są o wypełnienie ankiety do 28 lutego 2022r. Można ją złożyć w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej – link do złożenia ankiety w formie elektronicznej: https://dobrebudynki.pl/

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Wolności 9. 

Ankieta - budynek jednorodzinny

Ankieta - budynek wielorodzinny

Jednocześnie z uwagi na podjęte przez Gminę działania związane z opracowaniem dokumentów umożliwiających aplikowanie o dodatkowe fundusze dla mieszkańców zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiet i deklaracji w wyżej wymienionych formach w terminie do 31.12.2021 r.