Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

- Milikowice

Działka nr 123 o pow. 0,3500 ha

Cena wywoławcza: 350 000,00 zł

Godz. przetargu -1200

Księga wieczysta Nr SW1S/00020296/3

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w obszarze zainwestowania wiejskiego, zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna, wielorodzinna).

Na ww. działkę zawarta jest umowa dzierżawy na czas nieoznaczony, sprzedaż następuje łącznie z zawartą umową dzierżawy.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich innych obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Do wartości działki uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3 pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości 10% ceny wywoławczej, w terminie do 20.05.2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej
PKO BANK POLSKA 81 1020 5226 0000 6102 0727 7645.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Jaworzyna Śląska ul. Powstańców 3.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: www.bip.jaworzyna.net (w zakładce Sprzedaż nieruchomości).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3, pok. nr 109 - I piętro, pod nr. telefonu: 74 84-89-236 w godzinach pracy urzędu.