Gmina Jaworzyna Śląska, działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr LV/3/24 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 8 lutego 2024 r.  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz.1145), ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2024 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.