Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę odcinka rowu chłonnego w obrębie Piotrowice Świdnickie.