Obwieszczenie burmistrza Jaworzyny Śląskiej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska. 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworzyna Śląska dostępny jest pod linkiem:

https://bip.jaworzyna.net/obwieszczenie-z-dnia-27-listopada-2023-r#cnt