Burmistrz miasta Jaworzyny Śląskiej zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bagieniec w gminie Jaworzyna Śląska.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Nr XLVII/46/14 z dnia 21 października 2014r. i uchwały Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Nr XLIV/39/10 z dnia 27 lipca 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 lutego 2022r. do 7 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska ul Powstańców 3 pokój nr 109, w godzinach od 10ºº do 14ºº oraz na stronie internetowej - BIP Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska https://bip.jaworzyna.net/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-polozonego-we-wsi-bagieniec-w-gminie-jaworzyna-slaska#cnt

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska godz. 14ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2022 r.

Obwieszczenie:

https://bip.jaworzyna.net/obwieszczenie-z-dnia-07-02-2022-r#cnt

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Jaworzyna Śląska z siedzibą przy ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 74 85 88 230, email: urzad@jaworzyna.net.
  • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedur w/w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283, z późn. zm.).
  • We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: hebrowski@wp.pl.
  • Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Jaworzyna Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce zagospodarowanie przestrzenne oraz w siedzibie Administratora.
  • W przetwarzaniu Państwa danych osobowych stosuje się ograniczenia określone w art. 8a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.).