W związku ze zbliżającym się dniem 30 listopada przypominam, że właściciele lub zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mają obowiązek przeprowadzić co najmniej dwa razy w ciągu roku obowiązkowe okresowe kontrole stanu technicznego obiektu przed i po okresie zimowym, tj. w terminach: do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku.

Kontrole okresowe powinny wykonywać na zlecenie właścicieli lub zarządców osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, a więc legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane kontrola okresowa powinna polegać na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c)instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Przypominam, że w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Wobec powyższego informuję, że każda z osób dokonujących kontroli w wyżej wymienionym zakresie (indywidualnymi zawiadomieniami lub wspólnym wszystkich osób dokonujących kontroli) ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli, podając termin kontroli, adres, właściciela obiektu, powierzchnię zabudowy oraz przeznaczenie obiektu. Niespełnienie wyżej wymienionego obowiązku zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane jest wykroczeniem podlegającym karze grzywny.

Niezależnie od powyższych obowiązków dokonywania kontroli obiektów, w związku z nadchodzącym sezonem zimowym przypominam o obowiązku wynikającym z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić dochowując należytej staranności bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt związanych z działaniem człowieka lub siły natury, takich jak: wyładowanie atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia w/w czynników oddziaływujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz w razie konieczności, usunąć nadmiar śniegu z dachu. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu
z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji budynku.

Równocześnie informuję że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

mgr. inż. Barbara Rajca