Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej (KS ZIT AW) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW)


Aglomerację Wałbrzyską tworzą następujące gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu gminy Jaworzyna Śląska zgłaszane będą za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu.

Propozycje projektów należy składać w wersji drukowanej (podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu zgłaszającego propozycję projektu). Do wersji drukowanej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną w formacie MS Word lub pdf. Formularz propozycji projektu można pobrać pod niniejszym ogłoszeniem. W treści formularza znajduje się instrukcja jego wypełniania.

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 13.06.2022 r. i zakończy się w dniu 08.07.2022 r. Propozycje projektów dostarczone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia propozycji projektu uważa się datę jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, Biuro Obsługi Interesanta, parter. Zgłoszone
i zakwalifikowane propozycje projektów będą wprowadzane do systemu informatycznego przez gminę do 15.07.2022 r.

Według informacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.04.2022 r., alokacja udostępniona Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację Strategii ZIT AW dotyczyć będzie następujących obszarów wynikających z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 (FEDS) z dnia 15.03.2022 r. tj.:

 • Efektywność energetyczna (CP2) – w zakresie kodu interwencji 045
 • Gospodarka wodno – ściekowa (CP2)
 • Ochrona przyrody i klimatu (CP2)
 • Mobilność miejska i aglomeracyjna (CP2)
 • Zrównoważony rozwój terytorialny (CP5)
 • Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie przedszkoli
 • Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie szkół zawodowych
 • Usługi społeczne (CP4 EFS+)

FEDS jest dostępny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Przed zgłoszeniem propozycji projektu należy zapoznać się
z warunkami określonymi w FEDS dla poszczególnych obszarów.

KS ZIT AW określił następujące warunki jakie muszą spełnić propozycje projektów zgłaszanych do Strategii ZIT AW:

 • Strategię ZIT AW mogą realizować wyłącznie projekty zintegrowane. Definicja projektu zintegrowanego wynika z projektu dokumentu p.n. „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” i znajduje się w formularzu projektowym
 • Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej dla Gminy Jaworzyna Śląska. Informacja o wartościach alokacji dla gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską znajdują się znajdują się w załączniku do ogłoszenia o naborze.
 • Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 mln zł.
 • Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 500 tys. zł
 • Maksymalna liczba wszystkich projektów jaka może być zgłoszona wynosi: miasto Wałbrzych - 15, miasto Świdnica – 15, pozostałe gminy – 10.
 • Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów gotowych do realizacji na dzień 31.12.2023 r., zgłoszonych przez Gminę Jaworzyna Śląska, musi wynosić co najmniej 50% wartości całkowitej propozycji projektów zgłoszonych przez Gminę Jaworzyna Śląska.
 • Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów, które realizują FEDS, zgłoszonych przez Gminę Jaworzyna Śląska, może wynosić maksymalnie 70% wartości całkowitej propozycji projektów zgłoszonych przez Gminę Jaworzyna Śląska. Oznacza to, że projekty reprezentujące 30% sumarycznej wartości całkowitej projektów zgłoszonych przez gminę mogą dot. np. krajowych programów operacyjnych.

Jeżeli ze względu na sumaryczną całkowitą wartość propozycji projektów, ich liczbę lub inne okoliczności uniemożliwiające zastosowanie warunków określonych przez KS ZIT AW decyzję w sprawie uwzględnienia zgłoszonych propozycji projektów na liście projektów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska podejmie Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. Projekty nieuwzględnione stanowić będą listę projektów oczekujących na włączenie do Strategii ZIT AW.
Od decyzji Burmistrza nie przysługuje procedura odwoławcza. Informacja o projektach wybranych na listę Strategii ZIT AW z terenu Gminy Jaworzyna Śląska zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie BIP Gminy Jaworzyna Śląska.

Pytania w kwestiach dotyczących naboru należy kierować na adres poczty elektronicznej: a.gawryszewska@jaworzyna.net , e.wojewoda@jaworzyna.net