Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego


FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: Remont drogi gminnej nr 111250D ul. Wolności  w Jaworzynie Śląskiej


Całkowita wartość inwestycji: 924 776,00 zł

Kwota dofinansowania (70 %): 647 343,00 zł


Planowany do przebudowy odcinek miał długość 531,29 mb. Projekt obejmował działki, które objęte były opracowaniem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowiły: KDZ- tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym. Występowały liczne nierówności, wykruszenia nawierzchni i krawędzi drogi oraz lokalne ubytki warstw ścieralnych.

W ramach realizacji zadania wykonano:

  • Rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • Podbudowę zasadniczą z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego,
  • Doprowadzenie istniejącego podłoża G3 do wymaganej nośności podłoża poprzez zastosowanie warstwy mrozoochronnej,
  • Dostosowanie niwelety i spadków do istniejących elementów ulicy, tj. skrzyżowań, zjazdów oraz chodnika,
  • Roboty ziemne,
  • Regulację studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowej.

Realizacja inwestycji miała kluczowe znaczenie dla gminy. Poprawa stanu technicznego drogi wpłynęła na poprawę warunków życia mieszkańców miasta i obszarów wiejskich. Dzięki lepszej integracji korytarzy drogowych i ograniczeniu utrudnień komunikacyjnych wynikających m.in. z obecnego stanu nawierzchni drogi skróci się czas dojazdu do zakładów pracy czy kluczowych instytucji publicznych zlokalizowanych na terenie powiatu. Realizacja projektu nie tylko wpłynie na dogodniejszy dojazd do
ww. instytucji, ale w szczególności na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno kołowego jak i pieszego. Dodatkowo wpłynie na skuteczniejszą i szybszą interwencję służb bezpieczeństwa i zdrowia.


Rozpoczęcie robót: listopad 2019

Zakończenie robót: kwiecień 2020