Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu CelowegoFUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: „Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku Jaworzyna Śląska- Bolesławice”


Całkowita wartość inwestycji: 2 064 035,00 zł

Kwota dofinansowania (75 %): 1 548 026,00 złObszar, na którym realizowane było przedsięwzięcie, objęty jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki objęte opracowaniem zgodnie z uchwałami nr IV/21/06 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 29.12.2006 r. stanowią: KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. Nawierzchnia była w złym stanie technicznym, występowały liczne nierówności i wykruszenia nawierzchni oraz krawędzi drogi. Występowały lokalne ubytki warstw ścieralnych, a odwodnienie odbywało się powierzchniowo do przydrożnych rowów, które miejscami również były w złym stanie.

Projekt obejmował remont drogi gminnej o łącznej długości 1951,05 m. Zakres robót:

  • Frezowano i rozebrano istniejące nawierzchnie,
  • Roboty ziemne,
  • Wykonano koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego,
  • Wykonano warstwę z kruszywa stabilizowanego cementem,
  • Wykonano warstwę podbudowy
  • Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego,
  • Wykonano warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • Regulacja studni kanalizacyjnych, teletechnicznych, gazowych i wodociągowej,
  • Wykonano pobocza gruntowe z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  • Wykonano oznakowanie docelowe.Wykonane prace w ramach remontu miały wpływ na wyeliminowanie wielu zagrożeń, tym samym przyczyniły się do zwiększenia płynności ruchu, zapewniły bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym, który odbywa się poboczem drogi. Remont tego odcinka drogi Jaworzyna Śląska- Bolesławice podniósł standard dojazdu do pracy dla wielu mieszkańców gminy Jaworzyna, jak i ościennych gmin, dla których stanowił główne połączenie z miejscem pracy.