W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - RFRD (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych - FDS) przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej – więcej na temat RFRD:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog—dawniej-fundusz-drog-samorzadowych


Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego


FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej”


Całkowita wartość inwestycji: 5 393 882,00 zł

Kwota dofinansowania: 4 315 105,60 zł


Będzie to największe zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg w gminie Jaworzyna Śląska. Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych, poprawienie poziomu życia mieszkańców oraz wzrost aktywności gospodarczej poprzez udostępnienie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury. Lokalizacja inwestycji stanowi tereny dróg publicznych klasy lokalnej (A.26.KDL). Droga jest zaliczana do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy:D.

Projekt zakłada działania w zakresie:

  • Przebudowy drogi gminnej nr 111230D, o łącznej długości 535,81 m- przebudowy istniejącej jezdni, skrzyżowań, zjazdów, poboczy oraz chodnika,
  • Przebudowy skrzyżowań zwykłych oraz skrzyżowania typu „RONDO”,
  • Budowy miejsc postojowych,
  • Budowy sieci kanalizacji deszczowej o całkowitej długości 837,15 m,
  • Budowy elementów BRD,
  • Przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
  • Przebudowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej w ramach kolizji z projektowanymi zmianami w układzie drogowym.