Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego


FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej.”


Całkowita wartość inwestycji: 2 108 133,21 zł

Kwota dofinansowania (70 %): 1 475 693,00 zł


Planowany do przebudowy odcinek miał długość 531,29 mb stanowił układ komunikacyjny o zmiennej szerokości, nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego, płyt betonowych sześciokątnych. Jezdnia była zdeformowana, z licznymi ubytkami
i pęknięciami siatkowymi oraz wykruszoną warstwą ścieralną. Z uwagi na znaczny stopień degradacji klasyfikowana była jako droga do pilnej przebudowy.

W ramach realizacji zadania wykonano:

  • Roboty rozbiórkowe- drogowe,
  • Roboty ziemne i przygotowawcze,
  • Roboty montażowe sieci kanalizacji deszczowej,
  • Podbudowy i nawierzchnie,
  • Elementy ulic,
  • Oświetlenie,
  • Roboty naprawczo konserwacyjne,
  • Roboty w zakresie kształtowania terenu,
  • Oznakowanie poziome i pionowe.


Realizacja inwestycji miała kluczowe znaczenie dla gminy. Poprawa stanu technicznego drogi wpłynęła na poprawę warunków życia mieszkańców miasta i obszarów wiejskich. Dzięki lepszej integracji korytarzy drogowych i ograniczeniu utrudnień komunikacyjnych wynikających m.in. z obecnego stanu nawierzchni drogi skróci się czas dojazdu do zakładów pracy czy kluczowych instytucji publicznych zlokalizowanych na terenie powiatu. Realizacja projektu nie tylko wpłynie na dogodniejszy dojazd do ww. instytucji, ale w szczególności na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno kołowego jak i pieszego. Dodatkowo wpłynie na skuteczniejszą i szybszą interwencję służb bezpieczeństwa i zdrowia.


Rozpoczęcie robót: listopad 2019

Zakończenie robót: sierpień 2020