DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)  to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do Gminy Jaworzyna Śląska na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Dzięki 1 294 513,00zł przyznanym w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się już dofinansować wiele inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej dróg, budowy węzłów sanitarnych i wodociągowych.

Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 7 711 470,00 zł, przyznany w II konkursie RFIL, pozwoli realizować inwestycje ważne dla lokalnych społeczności, takie jak:

1. Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych w szesnastu lokalizacjach na terenie Gminy Jaworzyna Śląska- Nowice, Pastuchów, Nowy Jaworów, Witków, Czechy, Tomkowa, Bagieniec, Pasieczna, Milikowice, Piotrowice Świdnickie i miasto Jaworzyna Śląska.

Dofinansowanie 3 300 000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano:

 • remonty, rozbudowy i przebudowy placów zabaw,
 • budowę siłowni zewnętrznej,
 • budowę strefy workout,
 • instalację nowych latarni z energooszczędnym oświetleniem.

Realizacja projektu planowana jest na zdegradowanych terenach gminy, których wartość oraz estetyka zostanie podniesiona. Dzieci na obszarach wiejskich mają utrudniony dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Odpowiednio zaprojektowane obiekty będą mieć wpływ na promowanie aktywności ruchowej, kształtowanie postaw ekologicznych, zaszczepianie wiedzy o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla poprawy jakości życia mieszkańców jak również na integrację społeczności lokalnej.

Projektowane obiekty uwzględniają potrzeby zarówno dzieci -strefy żłobkowe i przedszkolne, młodzieży- strefa workout, jak i dorosłych- siłownia zewnętrzna. Inwestycja poprawia w głównej mierze dostęp do stref aktywności mieszkańcom na obszarach wiejskich.

Projekt obejmuje montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych. Pozbawiony będzie barier architektonicznych, co umożliwi korzystanie z tych stref przez osoby niepełnosprawne i starsze m.in. lokalizacja urządzeń została zaplanowana w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się pomiędzy urządzeniami i możliwość z ich korzystania


2. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego.

Dofinansowanie 1 500 000,00 zł

W ramach zadania zaplanowano roboty budowlane obejmujące m.in.:

 • roboty murowane,
 • ścianki działowe,
 • montaż drzwi wewnętrznych,
 • tynki i oblicowania wewnętrzne,
 • posadzki, okładziny schodów i podłogi,
 • roboty malarskie, kowalsko-ślusarskie,
 • instalację oświetlenia, instalację teletechniczną wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Obecnie część pracowników znajduje się w budynku przy ul. Wolności 9. Docelowo w budynku przy ul. Powstańców 3 mają się znajdować wszystkie referaty oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, co przyczyni się do zapewnienia swobodnego dostępu do urzędu miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej dla wszystkich mieszkańców w jednym miejscu bez konieczności dodatkowego przemieszczania się. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, przeciwdziałać będzie niekorzystnym zmianom klimatu oraz wpłynie na poprawę stanu jakości powietrza. Z uwagi na brak windy zakupiono urządzenie techniczne zapewniające dostęp osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń na wyższych kondygnacjach.


3. Przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową oświetlenia przejść dla pieszych w Jaworzynie Śląskiej na ulicach: Wolności i Powstańców Śląskich w Jaworzynie Śląskiej.

Dofinansowanie 731 276,33 zł

Zły stan techniczny chodników w mieście jest barierą w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Problemem jest utrudniony dostęp do stref aktywności gospodarczej i instytucji publicznych. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych, poprawa poziomu życia mieszkańców i ułatwienie dostępu do instytucji publicznych poprzez udostępnienie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury.

Projektowana przebudowa chodników pozbawiona będzie barier architektonicznych. Zaplanowane prace zapewnią możliwość swobodnego poruszania się po chodnikach (odpowiednie szerokości, zjazdy ułatwiające poruszanie się wózkami) co umożliwi korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne i starsze.


4. Poprawa bezpieczeństwa i ochrony źródeł wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska

Dofinansowanie 2 749 050,00 zł

W ramach zadania przewidziano poprawę jakości wydobycia, uzdatniania
i dostawy wody na terenie całej gminy. Zapewnienie ciągłości wody o dobrej jakości jest jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość życia. Realizacja inwestycji bezpośrednio wpłynie pozytywnie na wszystkich mieszkańców, nie tylko miasta Jaworzyny Śląskiej, ale i okolicznych wsi. Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej prowadzi działalność w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności należących do zadań własnych gminy, dotyczących w szczególności wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja inwestycji w sposób kompleksowy pozwoli na zapewnienie wszystkim mieszkańcom (10 169 osób) bezpiecznego źródła wody pitnej, jej wydobycie, uzdatnianie i dystrybucję.


5. Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum rehabilitacji.

Dofinansowanie 1 200 000,00 zł

Przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej powstanie nowoczesne Gminne Centrum Rehabilitacji. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane takie jak: roboty ziemne, konstrukcje, ocieplenie ścian i dachu, roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu, instalacje: wodno-kanalizacyjne, wentylacji, elektryczne, ogrzewanie oraz zakupiony zostanie niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych usług medycznych i poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy. Największa grupa osób korzystających ze świadczeń przychodni zdrowia to osoby starsze i niepełnosprawne. Projektowana rozbudowa budynku na potrzeby Centrum rehabilitacji pozbawiona będzie barier architektonicznych, tym samym umożliwi osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do obiektu, bez ograniczeń i świadczonych usług, na równych zasadach. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych.

6. Zwiększenie bezpieczeństwa i zniesienie barier architektonicznych na ulicach Wolności, 1 Maja i Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej.

Dofinansowanie 500  000,00 zł

Zadanie ma na celu: przebudowę chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowanie terenów zielonych, bezpieczne przejście dla pieszych, monitoring, oświetlenie. Zły stan techniczny infrastruktury jest dużym utrudnieniem w komunikacji pieszo-kołowej. Projektowana przebudowa chodników pozbawiona będzie barier architektonicznych. Zaplanowane prace zapewnią możliwość swobodnego poruszania się po ciągach pieszych (odpowiednie szerokości, zjazdy ułatwiające poruszanie się wózkami) co umożliwi korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne i starsze. Dzięki temu zapewniony zostanie dostęp do instytucji publicznych, komunikacji, czy stref aktywności gospodarczych na równych zasadach.


 Gmina Jaworzyna Śląska ubiegała się również o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zaplanowane inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej
(PGR-y). Dzięki tym funduszom będą realizowane takie projekty, jak:

1. Budowa budynku wielofunkcyjnego pełniącego rolę Centrum Integracji Społecznej we wsi Pastuchów w Gminie Jaworzyna Śląska

Dofinansowanie 1 300 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wielofunkcyjnego pełniącego rolę Centrum Integracji Społecznej we wsi Pastuchów w Gminie Jaworzyna Śląska. Nowy budynek pełnił będzie funkcję świetlicy wiejskiej i środowiskowej, miejsce stacjonowania OSP wraz z garażem oraz miejsce spotkań koła gospodyń wiejskich. We wsi zostało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Problemem na wsi jest niska aktywność społeczna i brak zaangażowania mieszkańców w życie zawodowe i rodzinne, także to było głównym celem inwestycji. Projektowana budowa budynku na potrzeby aktywizacji lokalnej społeczności pozbawiona będzie barier architektonicznych. W ramach inwestycji planuje się również wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych. Projekt przyczyni się do aktywizacji mieszkańców popegeerowskiej wsi, których często charakteryzuje poczucie bezsilności i bezradności. Dzięki inwestycji zapewniony zostanie dostęp do strefy aktywności i integracji wszystkim mieszkańcom wsi.