Obywatel, który zamierza wziąć udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia może przez internet m.in. sprawdzić adres swojego lokalu wyborczego.

Przez stronę www.gov.pl lub aplikację mObywatel zalogować się można do Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) – zakładka wybory. Przetwarzane są tam dane osobowe obywateli polskich, którzy ukończyli 17 lat i obywateli państw UE (innych niż Polska) i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jeżeli złożyli wniosek o dopisanie ich rejestru.

W CRW są informacje o prawach wyborczych danej osoby. Podany jest również numer okręgu wyborczego, w którym głosuje – wynika on z miejsca zameldowania lub zamieszkania. To okręg wyborczy określa listę kandydatów, na których można oddać głos. W rejestrze podany jest również numer obwodu do głosowania i adres siedziby obwodowej komisji wyborczej, czyli miejsca, w którym dana osoba głosuje.

Wyborca, który nie ma meldunku w swoim stałym miejscu zamieszkania, może przez internet zmienić stały obwód głosowania. W tym celu należy zalogować się profilem zaufanym na stronie www.gov.pl, podać swój adres stałego miejsca zamieszkania i zaznaczyć oświadczenie, że mieszka się pod wskazanym adresem na stałe (należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania w danej gminie, np.: umowę najmu mieszkania, oświadczenie właściciela mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są dane osoby wyborcy). Wypełniony wniosek należy podpisać elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku i decyzję o zmianie miejsca stałego obwodu głosowania wyborca otrzymuje na skrzynkę ePUAP. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej pokój nr 5.

Do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania załącza się:

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu oryginał),
  • wypełniony  wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji jest potwierdzenie faktu stałego zamieszkania, poprzez dołączenie np.:

  • oświadczenia właściciela/współlokatora lokalu,
  • umowy najmu lub użyczenia lokalu,
  • jeśli płacone są podatki w Jaworzynie Śląskiej – pierwszej strony zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (US) (pieczątka wpływu do US lub potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) – jeśli PIT został złożony przez Internet),
  • rachunków za media (gaz, prąd, Internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawionych na dane wnioskodawcy, z adresem lokalu w gminie Jaworzyna Śląska, w którym mieszka wnioskodawca,
  • zawartej z wnioskodawcą umowy na media (gaz, prąd, Internet, telefon, telewizję kablową i tym podobne), zawierającej adres lokalu w gminie Jaworzyna Śląska, w którym zamieszkuje wnioskodawca,
  • umowy lub rachunków na usługę niezwiązaną bezpośrednio z lokalem – na przykład abonament na telefon komórkowy – zawierające dane wnioskodawcy oraz adres lokalu w gminie Jaworzyna Śląska, w którym zamieszkuje wnioskodawca,
  • jeśli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, ale nie ma w nim meldunku, może:

- przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub gdy lokal nie ma założonej księgi wieczystej lub też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych;

- poinformować urzędnika, że jest właścicielem lokalu – jeśli lokal ma założoną księgę; jeśli poda numer księgi wieczystej, ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych.

W odróżnieniu do wyborów parlamentarnych w wyborach samorządowych wyborca nie może jednorazowo zmienić miejsca głosowania. Nie otrzyma też zaświadczenia o prawie do głosowania po to, by zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym.