Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynajmowania gminnych lokali oraz korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, omówienie możliwości pozyskania funduszy europejskich na lata 2021-2027 to tylko wybrane punkty z programu sesji rady miejskiej, która odbędzie się w środę, 13 września.

XLIX sesja rady miejskiej rozpocznie się o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

Porządek obrad:

1 Otwarcie sesji.
2. Omówienie możliwości pozyskania funduszy w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/17/23 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Jaworzyna Śląska wkładu pieniężnego do spółki SIM SUDETY Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/18/2009 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jaworzyna Śląska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
12. Przyjęcie protokołów nr: XLIII/23 z dnia 14.03.2023 r.; XLIV/23 z dnia 30.03.2023 r.; XLV/23 z dnia 25.05.2023 r.; XLVI/23 z dnia 21.06.2023 r.; XLVII/23 z dnia 10.07.2023 r. oraz XLVIII/23 z dnia 09.08.2023 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.