Mieszkańcy zainteresowani usunięciem azbestu z posesji powinni do 3 lutego złożyć do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest.

Gmina Jaworzyna Śląska zamierza w 2023 r. przystąpić do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2023 roku.

W związku z tym, wszyscy właściciele posesji, na których znajduje się azbest, zarówno ujęci
w inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym złożyć informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Ponadto właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem niebezpiecznego materiału w roku 2023 powinni złożyć wniosek wraz z informacją o wyrobach zawierających azbest do 3 lutego 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej. Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest jest dostępny poniżej, na stronie internetowej www.jaworzyna.net w zakładce Ochrona Środowiska oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców 3, I piętro, pok. 109 i 110.

Istotnym dla realizacji całego projektu jest, aby zgłoszone wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu nie były wycofywane, dlatego złożenie przez wnioskodawcę wniosku powinno być dobrze przemyślane. Ponadto wnioskodawca powinien starannie oszacować ilość azbestu przeznaczonego do usunięcia.

Bliższych informacji zasięgać można w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3, I piętro, pok. 110 lub pod nr. tel. (74) 84-89-310 w godzinach 7:30-15:00.

Warto zaznaczyć, że składane w poprzednich latach informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wnioski o jego usunięcie. Lista nieruchomości objętych zadaniem w 2023 roku zostanie sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 3 lutego 2023 r. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, ze względu na ograniczony wkład własny, decydować będzie kolejność zgłoszeń.