Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi czy określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie zabytków to tylko wybrane punkty z programu sesji rady miejskiej, która odbędzie się w czwartek, 30 listopada.

LI sesja rady miejskiej rozpocznie się o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/32/23 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Jaworzyna Śląska na rok 2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
 • Informacja Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 • Przyjęcie protokołu nr XLIX/23 z dnia 13.09.2023 r. oraz L/23 z dnia 31.10.2023 r.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.