W środę, 14 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 odbędzie się sesja rady miejskiej. W porządku obrad znalazła się między innymi dyskusja na temat stanu bazy oświatowej oraz bezpieczeństwa w gminie.

Sesja rozpocznie się o godz. 14.00. Będzie można ją śledzić na stronie: https://jaworzyna.sesja.pl/.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stan bazy oświatowej i przygotowań do roku szkolnego.

3. Stan bezpieczeństwa w gminie – policja, Straż Pożarna.

4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy.

5. Informacja o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej.

6. Informacja o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na gminną jednostkę organizacyjną – Samorządową Przychodnię Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) ruchomości do spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/2/22 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaworzyna Śląska.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Jaworzyna Śląska na rok szkolny 2022/2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Przyjęcie protokołów: nr XXXIV/22 z dnia 09.06.2022 r. oraz nr XXXV/22 z dnia 14.07.2022 r.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.