Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą pozyskać organizacje pozarządowe na pomoc obywatelom Ukrainy. Wojewoda dolnośląski zachęca do składania ofert na realizację zadań publicznych.

Oferty na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mogą składać organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związki zawodowe.

W ramach realizacji zadania publicznego oferent może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, polegającą na:

  • zakwaterowaniu;
  • zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
  • zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w punkcie 1), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
  • finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;
  • zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;
  • organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;
  • zapewnienie personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2 – w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt. 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-Co V-2;
  • podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym zaproszeniu, wynosi 2 tysiące złotych, a maksymalna wartość 10 tysięcy złotych.

Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania nie jest wymagane.

Zadanie może być realizowane od 1 lipca 2022 r, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2022 r.

Oferty na realizację zadania publicznego można składać do 3 czerwca 2022 r.:

  • osobiście lub przesyłać na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław; z dopiskiem na kopercie: „POMOC OBYWATELOM UKRAINY ”;
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu, nie data nadania przesyłki.

Osobą do kontaktu w zakresie warunków realizacji zadania publicznego i składania ofert jest Jan Jaśkowiak – pełnomocnik wojewody ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, tel. 667 721 263, adres e- mail: wolontariat@duw.pl.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/pomoc-ukraini...