Ustalenie stawek podatków od nieruchomości, nadanie nazwy ulicy, przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – między innymi o tym będą dyskutować radni podczas sesji rady miejskiej, która odbędzie się w czwartek, 24 listopada.

Sesja rozpocznie się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Powstańców 3.

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stan opieki zdrowotnej: Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy.
 • Ocena stanu dróg w gminie.
 • Oświata gminna na tle powiatu.
 • Stan bezrobocia w gminie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie młodzieżowej rady gminy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród pieniężnych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/53/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września 2018 roku ze zmianami w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w gminie Jaworzyna Śląska na rok 2023.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/6/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaworzyna Śląska.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Jaworzyna Śląska na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, na terenie sołectwa Pastuchów oraz w północnej części Jaworzyny Śląskiej – etap I.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska na 2023 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworzyna Śląska.
 • Informacja Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.