Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Oferty można składać do 31 stycznia.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciektórych działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Dofinansowanie można uzyskać na zadania:

1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.


Warunki i terminy realizacji zadań:

Priorytet 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

1.        Zadanie obejmuje konserwację (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących szlaków oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych.

2.        Zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne/znakarskie, których dołączenie będzie wymagane na wniosek Zleceniodawcy.

3.        Zadanie obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, szlaki turystyczne m.in. piesze górskie, piesze nizinne, rowerowe, kajakowe i edukacyjne.

4.        Zadanie obejmuje renowacje szlaków drogowych – samochodowych zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.        Zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie Polski, natomiast nie wyklucza to realizacji odcinków szlaków międzynarodowych przebiegających na terenie Polski.

6.        W przypadku rozliczania renowacji lub znakowania nowego szlaku należy dostarczyć dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej wszystkich oznakowań na szlakach, w szczególności fotografię tablic informacyjnych ukazujących przebieg szlaku.

7.        Tablice informacyjne ukazujące mapy przebiegu szlaku powinny zawierać informacje o dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki , w tym logo Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tablice powinny zostać wykonane zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U.  poz. 953).

8.        Dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające na celu       wytyczenie nowego szlaku turystycznego.

9.        Zadanie nie obejmuje działań promocyjnych prowadzonych w związku z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur, wydarzenia promocyjne, strony internetowe itp.).

Termin realizacji zadania od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Priorytet 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Zadanie obejmuje:

1)        przygotowanie kompetentnych kadr do obsługi w turystyce osób z niepełnosprawnościami/ osób starszych, w tym z wykorzystaniem nowych technologii;

2)        dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami/osób starszych;

3)        przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych;

4)        tworzenie aplikacji mobilnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;

5)        działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych;

6)        w przypadku ofert obejmujących realizację zadań w zakresie edukacji, w tym np. szkolenia i doskonalenia kadr należy uwzględnić walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto należy przedstawić szczegółowe założenia realizacji projektu, w tym np. sposób naboru, szczegółowy program realizacji, sposób walidacji i certyfikacji oraz opis kompetencji kadry zaangażowanej do realizacji zadania.

Termin realizacji zadania: od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Priorytet 3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Zadanie ma na celu wsparcie i rozwój kompetencji  kadr zawodowych oraz społecznych turystyki, w tym w szczególności w zakresie:
1)        dostosowania metod świadczenia usług turystycznych do nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19;
2)        doskonalenia wiedzy z zakresu finansów, organizacji, marketingu;
3)        rozwoju kompetencji  cyfrowych w tym automatyzacji procesów;
4)        umiejętności tworzenia nowych procesów świadczenia usług turystycznych z wykorzystaniem Internetu, zarządzania sieciowego;
5)        odbudowy prestiżu pracy w sektorze usług turystycznych;
6)        współdziałania pracodawców z placówkami szkolnictwa branżowego
w zakresie dostosowania kształcenia kadr dla turystyki do aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie nauki zawodu (np. praktyki zawodowe);
7)        doskonalenia wiedzy z zakresu zrównoważonej turystyki, w tym świadomości ekologicznej;
8)        w przypadku ofert obejmujących realizację zadań w zakresie edukacji,
w tym np. szkolenia i doskonalenia kadr należy uwzględnić walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Ponadto należy przedstawić szczegółowe założenia realizacji projektu, w tym np. sposób naboru, formę realizacji zadania, szczegółowy program realizacji, sposób walidacji i certyfikacji oraz opis kompetencji kadry zaangażowanej do realizacji zadania.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-...