Dodatkowe środki na wymianę źródeł ogrzewania

Ponad 1 milion 40 tys. zł otrzyma gmina Jaworzyna Śląska na dofinansowanie wymiany kolejnych pieców w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. To najwyższe, obok Wałbrzycha, dofinansowanie wśród gmin biorących udział w projekcie.

Zainteresowanie przeprowadzonym w 2020 r. naborem w ramach projektu było ogromne, liczba złożonych wniosków znacznie przekroczyła pozyskane środki. Władze gminne podjęły więc starania o pozyskanie dodatkowych funduszy, które pozwoliłyby na dofinansowanie kolejnych złożonych wniosków. Spośród 15 gmin, biorących udział w projekcie, gmina Jaworzyna Śląska uzyska, obok Wałbrzycha, największą kwotę - ponad 1 mln 40 tys. zł.

Pozyskane środki przeznaczone będą na refundację poniesionych kosztów lub na dofinansowanie realizowanych inwestycji w ramach przeprowadzonego na początku 2021 r. konkursu. Dofinansowaniem objęte zostaną kolejne wnioski z tzw. listy rezerwowej.

Ostateczne decyzje odnośnie zakwalifikowanych projektów znane będą na przełomie grudnia i stycznia.

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”. Jego całkowita wartość to 24 212 601,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020 - 16 840 999,95 zł.