Nowe godziny funkcjonowania GPSZOK

Od poniedziałku 8 listopada zmieniają się godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady będzie można oddać w środy w godz. 12.00-17.00 i w soboty w godz. 9.00-14.00. Nadal obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 74 637 98 37 lub 669 997 510.

 
Do GPSZOK przyjmowane są tylko posegregowane odpady i tylko komunalne. To oznacza, że nie są przyjmowane odpady od przedsiębiorców, pochodzące z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
Odpady można oddać do punktu tylko po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości.
Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
- zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
- odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 350 kg
- meble i odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 350 kg
- zużyte opony – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 10 szt.
- chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
- odpady zielone – jednorazowo– w ilości do 200 kg
- odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
- inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
- papier i tektura – w każdej ilości,
- metal – w każdej ilości,
- tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
- szkło i opakowanie ze szkła – w każdej ilości,
- opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
- opakowanie ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak: papa, styropian budowlany, odpadów zawierających azbest oraz eternit.