Nowe zasady gospodarki odpadami

 

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. wszedł w życie obowiązek segregacji odpadów. Wymusił on nowe rozwiązania, które niestety mają wpływ na wzrost stawek za odbiór odpadów w większości gmin w Polsce.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje nowa stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosząca 26 zł od każdej osoby zamieszkującej na terenie danej nieruchomości. W przypadku stwierdzenia, iż na danej nieruchomości odpady komunalne nie są segregowane Rada Miejska uchwaliła podwyższoną stawkę w wysokości dwukrotności stawki podstawowej, tj.  52 zł od osoby.

Złożenie nowej deklaracji jest wymagane tylko w przypadku chęci skorzystania z  niżej wymienionych ulg. Nowe wzory deklaracji będą dostępne w miesiącu lutym w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie internetowej Urzędu. W pozostałych przypadkach złożenie deklaracji nie jest wymagane. Każdy mieszkaniec otrzyma pocztą zawiadomienie o zmianie stawki.

Na terenie naszej gminy mieszkańcy mogą skorzystać z dwóch ulg.

•      Pierwszą z nich jest ulga w wysokości 1 zł od osoby za gromadzenie bioodpadów w kompostownikach przydomowych (zabudowa jednorodzinna). Deklarując skorzystanie z tej ulgi rezygnujemy z możliwości odbioru bioodpadów w brązowych workach sprzed posesji.

•      Druga ulga przewiduje zniżkę w kwocie 2,60 zł od osoby dla rodzin wielodzietnych, czyli rodzin z minimum 3 dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Opłaty za odpady komunalne należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc z góry na konto Gminy Jaworzyna Śląska  nr  89 1090 2369 0000 0001 4396 2813 lub na indywidualny nr rachunku bankowego. Opłatę można uiścić również w kasie Urzędu Miejskiego.

Wszelkie informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi takie jak: uchwały, deklaracje, aktualne stawki,  harmonogramy odbioru odpadów będą dostępne na stronie internetowej www.jaworzyna.net w zakładce Gospodarka Odpadami.

Szczegółowe informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać również  w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 w pokoju nr 01 oraz pod nr telefonów: 74 84 89 231 i 74 84 89 235.

PAMIĘTAJMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI W USTAWIE PŁACIMY ZA RZECZYWISTĄ ILOŚĆ WYPRODUKOWANYCH ODPADÓW, DLATEGO ZWRACAJMY UWAGĘ ABY BYŁY TO TYLKO NASZE ODPADY I REAGUJMY NA WSZELKIE PRZYPADKI PODRZUCANIA ODPADÓW.

PAMIĘTAJMY RÓWNIEŻ, ŻE TZW. BOKSY NIE SĄ PRZEZNACZONE DO SKŁADOWANIA WSZYSTKICH ODPADÓW, TYPU: STARE MEBLE, OPONY, ZUŻYTY SPRZĘT AGD I RTV. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD NIE TYLKO PSUJE ESTETKĘ MIASTA ALE RÓWNIEŻ NIE WYSTAWIA DOBREGO ŚWIADECTWA TYM, KTÓRZY POZOSTAWIAJĄ W BOKSCH ODPADY, KTÓRE NIE POWINNY SIĘ TAM ZNALEŹĆ, A TAKŻE TYM, KTÓRZY TOLERUJĄ TAKIE ZACHOWANIE.


PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)


Do PSZOK-u mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zbierane odpady komunalne (niepochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej):
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- zużyte baterie i akumulatory
- odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ciągu miesiąca w ilości do 350 kg
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ciągu miesiąca w ilości do 350 kg
- zużyte opony z samochodów osobowych – jednorazowo w ciągu miesiąca do 4 sztuk
-  przeterminowane leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach
- tekstylia i odzież
- inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
- opakowanie wielomateriałowe
- metal
- tworzywa sztuczne
- szkoło i opakowanie ze szkła
- bioodpady

PSZOK mieści na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Świdnickiej 9 w Jaworzynie Śląskiej.
Czynny jest w środy od godz. 16.00. do 20.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 16.00.


Co wpływa na cenę za odbiór odpadów? Jakie pozycje rzutują na końcową cenę?

W dniu 31.12.2019 roku zakończyła się 4 letnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Umowa była ryczałtowa, co oznaczało że bez względu na ilość wytworzonych odpadów kwota, którą płaciliśmy była stała. Umożliwiło to utrzymanie stawki 13,50 zł za gospodarstwo jednoosobowe przez cały okres trwania umowy czyli w latach 2016 - 2019. W związku z nowelizacją ustawy „śmieciowej” oraz zakończeniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów konieczne było rozpisanie nowego przetargu, na nowych zasadach. Zmiany, jakie wymusiły nowe przepisy to: opłata za odbiór i zagospodarowanie nie może być już ryczałtowa tylko za rzeczywistą ilość wytworzonych odpadów, obligatoryjny przymus segregowania odpadów a co za tym idzie „kara” będąca zwiększoną opłatą za niesegregowanie oraz nowa dodatkowa frakcja odpadów tzw. BIO.
Po rozpisaniu i otwarciu ofert okazało się, że najtańszą ofertę przedstawiła firma ZOM w Świdnicy.  Po dokładnym przeliczeniu i uwzględnieniu w kosztach tylko opłaty dla firmy ZOM oraz kosztów utrzymania PSZOK oraz przy maksymalnym uszczelnieniu dopływu obcych odpadów stałych z poza naszej gminy minimalna stawka to 26 zł od osoby.
Na wzrost opłaty wpłynęły takie elementy jak:
Bardzo niska stawka utrzymywana a raczej zamrożona przez ostatnie 4 lata.
Wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłata „marszałkowska” płacona za każdą tonę złożonych odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ze 120 zł w 2016 roku do 270 zł w 2020 roku za każdą tonę odpadów.
Brak możliwości sprzedaży segregowany odpadów (plastik, szkło, makulatura) i konieczność oddania ich do RIPOK-u, a także wzrost najniższego wynagrodzenia oraz cen energii.

Dane Archiwalne znajdują się pod linkiem:  https://www.jaworzyna.net/index.php?option=18

Załączniki:

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00