2 ×

Aktualności

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Dofinansowanie na usunięcie azbestu

21-01-2020

W roku 2020 Gmina Jaworzyna Śląska zamierza przystąpić do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach Programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2020 roku.

Przypominamy, że wszyscy właściciele posesji, na których znajduje się azbest, zarówno ujęci w inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym złożyć w terminie do 29 lutego informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

      Ponadto właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem niebezpiecznego materiału w roku 2020 proszeni są o złożenie wniosku do 29 lutego 2020 r. do tut. Urzędu Miejskiego. Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.jaworzyna.net w zakładce Ochrona Środowiska, u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców 3 (pok. 6).

      Istotnym dla realizacji całego projektu jest, aby zgłoszone wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu nie były wycofywane. W tym celu złożenie przez Wnioskodawcę wniosku powinno być dobrze przemyślane. Ponadto Wnioskodawca winien z należytą starannością oszacować ilość azbestu przeznaczonego do usunięcia.

      Bliższych informacji zasięgać można w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pok. 6, lub pod nr tel. (74) 84-89-310 w godzinach pracy urzędu.

      Informujemy, że składane w poprzednich latach informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wnioski o jego usunięcie. Lista nieruchomości objętych zadaniem w 2020 roku zostanie sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 29.02.2020 r.

      W przypadku dużej ilości zgłoszeń, ze względu na ograniczony wkład własny, decydować będzie kolejność zgłoszeń.


                                    Burmistrz Jaworzyny Śląskiej
                                          Grzegorz Grzegorzewicz
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00