2 ×

Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

12-10-2016

Obwieszczenie Burmistrza Jaworzyny Śląskiej o przystąpieniu do:

  • sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska
  • opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 54, ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Gminy w Jaworzynie Śląskiej uchwały  Nr VI/22/15 z dnia 19 maja 2015 roku  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska oraz opracowania prognozy do w/w planu.

Granicą opracowania objęte są tereny zgodne z załącznikiem graficznym do uchwały Nr VI/22/15 z dnia 19 maja 2015 roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w dokumentów na piśmie na adres:

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska
lub pocztą elektroniczną na adres: urzad@jaworzyna.net
w terminie do dnia 04.11.2016 r.


Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Jaworzyny Śląskiej.

 

 

Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00