Aktualności

Program Rewitalizacji Gminy - zapraszamy do składania propozycji projektów

Program Rewitalizacji Gminy - zapraszamy do składania propozycji projektów

04-04-2016

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją uchwały Rady Gminy nr VIII/49/15 z dnia 22.09.2015r. oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji zapraszamy do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do  15.04.2016 r.

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w LPR/ GPR jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (zwanego dalej RPO WD 2014-2020) w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WD 2014-2020. Ponadto zgodnie z nowym podejściem do rewitalizacji, w ramach funduszy UE szczególny nacisk będzie kładziony na działania ukierunkowane bezpośrednio na kwestie społeczne, natomiast w dużo mniejszym stopniu na kwestie infrastrukturalne.

Co do zasady  projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją.  Poza obszarem rewitalizowanym mogą być realizowane projekty, wyłącznie jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W takim wypadku należy przedstawić szczegółowe uzasadnienie.

Obszar objęty rewitalizacją to cześć Jaworzyny Śląskiej. Poniżej lista ulic kwalifikująca się do obszaru:
1 Maja
Ceglana
Ekerta
Jana Pawła II
Kościuszki
Mickiewicza
Ogrodowa
Piaskowa
Polna
Powstańców
Słoneczna
Słowackiego
Spacerowa
Studzienna
Świdnicka
Towarowa
Westerplatte
Węglowa
Wolności
Żwirowa

Aby zgłosić projekt należy wystąpić do koordynatora rewitalizacji w urzędzie gminy z prośbą
o przyznanie kodu umożliwiającego  dostęp do systemu elektronicznego. Zgłoszenie należy wysyłać e-mailem na adres fundusze@jaworzyna.net. W zgłoszeniu należy podać:  nazwę podmiotu, adres,  imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot oraz  liczbę projektów jaką  podmiot ma zamiar wpisać do systemu. Dla  każdego projektu zostanie przyporządkowany osobny kod dostępu.

Po uzyskaniu kodu należy zalogować się pod adresem http://jaworzyna.badanie.net/ i przystąpić do wypełniania formularza ankiety projektu rewitalizacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi przy poszczególnych polach formularza. Dla ułatwienia można pobrać przykład wypełnionego formularza. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym projektem.

W przypadku pytań i problemów związanych ze zgłaszaniem projektów pytania można kierować telefonicznie na numer (74) 84-89-594 wew. 24 w godzinach od 9.00 do godz. 14.00 lub za pośrednictwem e-maila na adres: fundusze@jaworzyna.net

Projekty, które zostaną zgłoszone w terminie będą analizowane w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji w Programie Rewitalizacji. Projekty, które pozytywnie przejdą proces weryfikacji zostaną umieszczone na liście projektów w programie.

UWAGA: umieszczenie projektu na liście nie oznacza przyznania dofinansowania na jego realizację, a oznacza umożliwienie ubiegania się o dotację w konkursach organizowanych przez podmioty dysponujące środkami.

W przypadku intencji ubiegania się o wsparcie projektu ze środków Unii Europejskiej niezbędne informacje dot. programów można uzyskać:

1. W zakresie  RPO WD 2014 -  2020 - www.rpo.dolnyslask.pl
2. W zakresie  pozostałych programów operacyjnych - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/

Można również skorzystać ze wsparcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - tel.: 71 776 95 01, 71 776 96 51, pife@dolnyslask.pl, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fundusze-europejskie/kontakt/

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00