Aktualności

Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzyna Śląska"

Projekt „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzyna Śląska"

13-02-2015

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzyna Śląska” wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko.
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

PGN ma na celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (m.in. pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

PGN wspiera realizację działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczający osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.:

• zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,
• zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%),
• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzyna Śląska jest dokumentem maksymalizującym szanse rozwoju gospodarki na obszarze Gminy dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020. Posiadanie ww. strategii może w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Gminy z środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

Konsultacje prowadzone są od dnia 10.02.2015 r. do dnia 01.03.2015 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 lub na adres e-mail: m.rzeszut@jaworzyna.net

Osoby koordynujące: Monika Rzeszut – referent do spraw ochrony środowiska tel. 74 8588-230 wew.45

 

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00