Aktualności

Pomoc materialna – stypendia 2013/2014

Pomoc materialna – stypendia 2013/2014

05-08-2013

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 • zamieszkują na terenie Gminy Jaworzyna Śląska,
 • są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł /netto/.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, usług internetowych, płyt CD wykorzystywanych do nauki, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy, w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie, domu studenta, lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce.
 • świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy.

Składanie wniosków:

 • od 1 września do 15 września 2013 roku - w przypadku uczniów,
 • od 1 września do 15 października 2013 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Świadczenia Pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 • wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych , kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa a art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy n/w.

Dokumentacja potwierdzająca wysokość dochodu
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku. Załącza się zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień) tj.

 • zaświadczenie ze szkoły o realizacji obowiązku szkolnego/nauki,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł),
 • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury - decyzję ZUS lub odcinek,
 • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 • zaświadczenie przy działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarcza są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku np. formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub księgowej,
 • oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.


Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim (hol II piętro), szkołach oraz na stronie internetowej www.jaworzyna.net

Podstawa Prawna;

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Uchwała nr XLIII/24/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu Pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jaworzyna Śląska (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 09 września 2010 r., Nr 167 poz. 2548)

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7:30 - 15:30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30