Aktualności

Spotkanie zespołów w sprawie rewitalizacji miasta

Spotkanie zespołów w sprawie rewitalizacji miasta

17-01-2006

W dniu 11.01.2006 roku, odbyło się drugie spotkanie dotyczące prac nad dokumentem - Lokalny Program Rewitalizacji. Spotkanie to miało formę warsztatów dwóch zespołów: zadaniowego i doradczego. Pierwsze warsztaty Zespołu Zadaniowego rozpoczęły się o godzinie 10:00.

 

W spotkaniu uczestniczyli kierownicy kluczowych referatów Urzędu Miasta, jak również przedstawiciele jednostek budżetowych Gminy:

 • Lidia Mendak Dyrektor ZGKiM,
 • Lech Niewiadomski Zastępca Dyrektora ZGKiM
 • Zdzisław Skarbek Dyrektor SOK w Jaworzynie Śląskiej
 • Elżbieta Pawlik Kierownik OPS
 • Teresa Gawron Dyrektor Szkoły Podstawowej
 • Krzysztof Sołtys Dyrektor Gimnazjum
 • a także pracownicy Urzędu.

Warsztaty Zespołu Doradczego rozpoczęły się o godzinie 14:00. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zakładów, Szkół, organizacji pozarządowych i społecznych:

 • Kazimierz Chęcik Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Jan Araszczuk Radny
 • Wiesław Długosz Kierownik Posterunku Policji
 • Jacek Jerczyński przedstawiciel Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
 • Krzysztof Gzyl Prezes Niezależnego Stowarzyszenia Wędkarskiego
 • Dariusz Kaźmierczak Prezes MKS Karolina
 • Ryszard Graca Naczelnik PKP
 • Janusz Zieliński Dyrektor Zespołu Szkół
 • a także pracownicy Urzędu

Przebieg obydwu warsztatów był podobny. Spotkanie rozpoczął dr Julian Kołodziej, konsultant firmy doradczej. Przedstawił prezentację nakreślającą celowość, konieczność i szanse płynące z rewitalizacji. W trakcie prezentacji zaznaczono, iż obecny stopień wykorzystania środków finansowych przysługujących Polsce jako członkowi Unii Europejskiej wynosi zaledwie około 3%. Zatem każdy dobry, skrupulatnie sporządzony i uzasadniony wniosek projektowy ma ogromne szanse dofinansowania. Dofinansowanie to może sięgać nawet do 85% poniesionych kosztów na realizację tego projektu dla wniosków inwestycyjnych i do 100% dla wniosków o znaczeniu społecznym czy dydaktycznym. Co oznacza, że wkład własny beneficjentów jest minimalny bądź zerowy, a możliwości realizacji przedsięwzięć i środki do pozyskania ogromne.

Dodatkowym atutem rewitalizacji jest wieloletni okres dofinansowania, pozwalający rozłożyć realizację projektów na lata 2006-2013. Do programu może przystąpić każda instytucja i stowarzyszenie działające w celu publicznym: kulturalna, sportowa, wyznaniowa, społeczna, jak też jednostki samorządowe. Głównym kryterium rewitalizacji jest tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza na terenach dotkniętych bezrobociem, patologią społeczną, na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych ekonomicznie, społecznie, kulturowo i strukturalnie.

Przedstawiona została karta projektu (dostępna wkrótce na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce rewitalizacja), którą podmiot ubiegający się o umieszczenie zadania w LPR jest zobligowany wypełnić.

Kolejnym etapem spotkania była ankieta SWOT pozwalająca oszacować jakie atuty, słabe strony, szanse i zagrożenia zewnętrzne widzą uczestnicy spotkania, w odniesieniu do naszej gminy. Uczestnicy warsztatów wskazali na mapach miasta tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte rewitalizacją. Materiały z tej części spotkania posłużą konsultantom w dalszych pracach nad Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Jaworzyna Śląska.

Po wstępnej analizie ankiety rozpoczęła się prezentacja wniosków projektowych zaproponowanych przez zgromadzonych uczestników Zespołu Zadaniowego, a w następnej kolejności Zespołu Doradczego. Ilość, charakter i rozległość propozycji wniosków, mile zaskoczyła wszystkich uczestników. Znaczącym jest też fakt, że wiele projektów może być realizowanych wspólnie przez kilku beneficjentów, co jest dodatkowym atutem w późniejszej ocenie złożonych wniosków.

Wśród wielu propozycji tematem dominującym było zagadnienie wykreowania markowego, regionalnego produktu turystycznego okolic Jaworzyny Śląskiej i Świdnicy, wraz z Centrum Informacji Turystycznej, zlokalizowanym w naszym mieście, a także idea utworzenia inkubatora branży turystycznej wspierającego rozwój agroturystyki i bazy lokalowej, przeznaczonej dla celów szeroko pojętej turystyki rekreacyjnej.
Na zakończenie spotkania ustalono termin złożenia pisemnej formy wniosków zgodnych z kartą projektu do dnia 20.01.2006r., a termin kolejnych warsztatów na 20.01.2006r. na godzinę 14:00 w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaworzynie Śląskiej.

Zapraszamy ponownie wszystkie grupy, także te, które dotychczas były nieobecne na spotkaniach, do czynnego udziału w organizowanych warsztatach mających na celu stworzenie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Każdemu społecznie działającemu podmiotowi zależy na poprawie sytuacji lokalnej społeczności i w myśl tych idei funkcjonuje program rewitalizacji.

Sporządził: S. Mirowicz

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00