Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2006 ROKU.

02-08-2006

 

 1. W dniu 1 kwietnia 2006 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Producent rolny w terminie od 1 września 2006 r. do 30 września 2006 r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1stycznia 2006 r. do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).
 3. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, czyli osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.
 4. Gospodarstwo rolne to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 5. W przypadku gdy grunty stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot przysługuje posiadaczowi zależnemu.
 6. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda jest wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.
 7. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1 załącza się odpis z tego rejestru.
 8. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.
 9. Kwota zwrotu podatku akcyzowego to iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej i stawki zwrotu podatku na 1litr oleju napędowego. Kwota zwrotu podatku nie może przekroczyć rocznego limitu.
 10. Limit jest obliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 (maksymalnego zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych) oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r.
 11. W 2006 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego wynosić będzie 0,45 zł, a limit zwrotu - 38,70 zł od 1 ha użytków rolnych.
 12. Decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu zostanie wydana w terminie od 1 października 2006 r. do 31 października 2006 r., a wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie od 1 listopada 2006 r. do 30 listopada 2006 r. w kasie urzędu miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

Poniżej do pobrania:

 1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF - 451kb)
 2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). (RTF - 81kb)

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00