Aktualności

UCZEŃ NA WSI

UCZEŃ NA WSI

06-03-2008

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej informuje o możliwości składania wniosku o dofinansowanie wydatków związanych z edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach pilotażowego programu : „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie, oraz gminy miejsko- wiejskie”

 

Osoby zainteresowane proszone są o pobranie wniosków wraz z procedurami w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śl. w pok. Nr 17.

Bliższe informacje można również uzyskać pod nr tel.
(074) 8588-230 w. 38

 

Możliwe jest otrzymanie dofinansowania na:

 1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 2. uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
 3. wydatki związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
 4. kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 5. wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

W przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych przyznane, w ramach programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 • opłaty za naukę (czesne),
 • zakwaterowanie (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
 • dojazdów do szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

 • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,
 • stałe zameldowanie na terenie gminy Jaworzyna Śl.

W ramach programu nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy:

 • w przeszłości, byli stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 • wnioskodawcy o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
   

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Kalendarz <   >

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00